Mitä NLP on?


N = Neuro

Ihmisen käyttäytyminen perustuu viiden aistiärjestelmän (näkö, kuulo, tunto, haju, maku) ja näitä vastaavien miellejärjestelmien (mielikuvat, sisäinen puhe, äänet, sisäiset tuntemukset, hajuihin ja makuihin liittyvät mielteet) toimintaan. Hermosto kytkee ihmisen mielen ja ruumiin yhtenäiseksi järjestelmäksi, jossa ajatukset vaikuttavat fysiologiaan ja päinvastoin.

L= Lingvistinen

Jokaisella on oma kokemuksensa todellisuudesta. NLP olettaa, että tällä kokemuksella on muoto ja rakenne joka on kielen kaltainen. Itse asiassa myös puhuttu kieli, sanat joita käytämme, kytkeytyvät läheisesti subjektiiviseen kokemukseemme todellisuudesta. Muuttamalla sanoja, joita käytämme, muutamme myös kokemustamme.

P = Prosessointi

Aistien kautta mieleen varastoitunut tieto on olemassa mielen ohjelmina. NLP tarjoaa suuren joukon menetelmiä subjektiivisen kokemuksen muuttamiseen. Niiden avulla on helppoa ja nopeaa vapautua esimerkiksi pelkotiloista tai motivoitua uudelleen jonkin tärkeän tavoitteen saavuttamisesta.

NLP:n perustan kehittivät 1970-luvulla amerikkalaisen UCLA yliopiston kielitieteen apulaisprofessori John Grinder sekä matematiikan ja tietojenkäsittelyn opiskelija Richard Bandler. Grinder ja Bandler alkoivat systemaattisesti tutkia, analysoida ja mallittaa tunnettuja, erinomaisiksi kommunikoijiksi tiedettyjä aikansa terapeutteja mm. nykyaikaisen hypnoterapian isähahmona tunnettua lääkäri Milton H. Ericksonia, perheterapeutti Virginia Satiria sekä hahmoterapian kehittäjää Fritz Perlsiä. Voit lukea lisää NLP:stä yhdistyksen nettisivuilta nlpyhdistys.fi


NLP sisältää tehokkaita tekniikoita ja menetelmiä mm. siihen kuinka

- muuttaa omaa ajattelua

- luodaan ja pidetään yllä hyvä kontakti sekä tunneyhteys

- opitaan huomaamaan ja ymmärtämään ihmisten erilaisuus

- hallitaan omia tunnetiloja

- muutetaan rajoittavia uskomuksia mahdollistaviksi

- motivoidutaan ja motivoidaan parhaiten

- tavoitteet asettetaan ja saavutetaan

- muutetaan kielteinen kokemus myönteiseksi

- kuinka luovia menetelmien voi käyttää niin arjessa kuin myös menetelminä erilaisissa ryhmissä

Kenelle NLP sopii?

NLP Practitioner -koulutuksemme sopii kaikille jotka ovat kiinnostuneita lisäämään itsetuntemusta ja voimavaroja omassa elämässään.

NLP on mahtava työkalu eri aloilla oleville ihmisille mm. opettajille, sosiaalialalle, yrittäjille, yksityisen ja julkisen puolen toimijoille, terapeuteille ja valmentajille. Koulutus parhaimmillaan avaa aivan uusia merkityksiä omassa elämässä.

NLP Pracititioner  - koulutuksissa läpikäytävät aihealueet

 • NLP:n perusoletukset - NLP-ajattelu ja perusoletukset, ajattelu NLP-menetelmien taustalla, maailma ja maailmankuva -ajattelu, systeeminen ajattelu, mielen ekologia.
 • Kontaktin luominen, samauttaminen ja tunneyhteys - Kontakti syntyy kehonkielen ja muun sanattoman viestinnän tasolla. Toisen sanattoman viestinnän tunnistaminen ja oman käyttäytymisen ohjaaminen niin, että kyky luoda kontakteja erilaisten ihmisten kanssa paranee entisestään.
 • Kalibrointi - Toisen ihmisen sisäisen tilan muutosten tunnistaminen ja lukeminen pienen pienistä ulkoisista vihjeistä.
 • Miellejärjestelmät - Ihmisten kokemusten rakentuminen ja toimintatapojen erot miellejärjestelmiä käytettäessä. Miellejärjestelmien huomioiminen itsensä kehittämisessä, omien kokemusten muuttamisessa ja vuorovaikutuksessa, esim. kun esittää asioita toisille ihmisille.
 • Mielle-editoinnit - Miellepiirteet ja niiden vaikutus kokemukseen. Kokemuksen muuttuminen - usein välittömästi - miellepiirteitä muuttamalla.
 • Tavoitteet - Tavoitteen asettaminen siten, että sen saavuttaminen tulee helpommaksi.
 • Metamalli - Kielen käyttäminen niin, että ymmärtää toisen ihmisen ajatusmaailman rakennetta ja sisältöä ja voi tarvittaessa laventaa tai tiivistää sitä.
 • Uskomukset ja niiden muuttaminen - Uskomukset itsestämme, toisista ja elämästä ohjaavat syvällä tasolla tekojamme ja valintojamme. Miten voi löytää ja muuttaa elämän aikana muodostuneita rajoittavia uskomuksia ja lisätä hyviä, mahdollisuuksia luovia uskomuksia?
 • Loogiset tasot - Kun tutkitaan toimintaa monella eri tasolla, voidaan tunnistaa ja oivaltaa ongelma- ja kehittämiskohteita ja saavuttaa tasapaino eri tasojen välillä. NLP:n loogisiin tasoihin kuuluvat toimintaympäristö, käyttäytyminen, taidot ja osaaminen, arvot ja uskomukset, identiteetti ja henkinen taso.
 • Erottelutyylit - Ihmisten erilaiset tavat motivoitua ja vastaanottaa eri muodoissa olevaa informatiota.
 • Ankkurointi, ankkurien ketjutus - Aivojen "ohjelmointi niin, että saa tarvittaessa käyttöönsä erilaisia voimavara- ja resurssitiloja.
 • Swish - Voimavaroja avaava mielikuva.

Lisäksi Practitioneriin kuuluu paljon muita ideoita ja menetelmiä, kuten uudelleenmäärittelyt, alitajunnan kanssa keskusteleminen, erilaiset näkökulma-interventiot, erilaisia kielimalleja vuorovaikutukseen, menneisyyden muuttaminen, metaforat, persoonallisuuden osien kanssa työskentely ja osien integroiminen eheyden saavuttamiseksi, aikakokemukset, nopea fobian hoito jne.

NLP lyhyesti

NLP on käytännöllinen tietoisuuden kasvattamisen väline ja sisältää runsaasti tehokkaita menetelmiä henkilökohtaiseen muutokseen ja sujuvaan vuorovaikutukseen. Sitä käytetään ja sovelletaan mm. koulutuksessa, valmentamisessa, terapiassa, asiakaspalvelussa, myynnissä, johtamisessa - unohtamatta kunkin omaa henkilökohtaista kasvua.


Luomme itse maailmamme uskomuksillamme ja ajatuksillamme.